img 336x290 09

Vi söker automationsingenjör

Vill du bli en del av ett expansivt teknikområde?

Vi söker automationsingenjörer med ett antal års erfarenhet.
Din bakgrund kan vara från högskola samt att du har arbetat som konstruktör eller konfigurerare under ett antal år.
Vi söker både dig med stor erfarenhet av instrumentering och fältprojektering, men även dig med programmering/ konfigurerings bakgrund.

Välkommen till oss med en spontanansökan till jobb@pidab.com

 

kenan asenov

Kenan berättar

"Vi utmanar processdesignen och hanterar identifierade risker så att en acceptabel säkerhetsnivå uppnås"

– Sedan en tid tillbaka arbetar jag på pidab inom området funktionssäkerhet. I vår grupp arbetar vi med att, från en processriskanalys, HAZOP, identifiera och hantera processdesignen. Konkret handlar det om att identifiera behov för instrumenterade säkerhetsfunktioner som skall sätta processen i säkert läge. Detta helt oberoende från processtyrningen.

Förändringar i tryck, flöden och temperatur är centrala riskfaktorer som vi koncentrerar oss på i arbetet. Det berättar Kenan Asenov som är funktionssäkerhetsingenjör.

 Funktionssäkerhet är frihet från oacceptabel risk

– Funktionssäkerhet definieras av oss som frihet från oacceptabel risk i en process. Det vill säga den totala säkerheten som är beroende av att system och utrustningar fungerar korrekt i förhållande till sina insignaler. Faror härstammar oftast från själva processen eller från fel och avvikelser i processtyrningen och det vill vi identifiera och åtgärda.

Att komma fram till rimlig riskreduktion

– När vi inleder ett arbete utgår vi ifrån den säkerhetsnivå som eftersträvas enligt uppdragsgivarens SIL-bestämning. Ju högre SIL-nivå som önskas desto mer kostsam blir designen och efterföljande underhåll för säkerhetsfunktionen. Att man inte har överestimerat den behövda riskreduktionen är därför viktigt med hänsyn till livscykel.
Det vi bidrar med är att grundkonstruera säkerhetsfunktionen så att man skyddar sig från den oönskade händelsen. Konkret räknar vi på om komponenterna som ingår i en instrumenterad säkerhetsfunktion klarar den önskade riskreduktionen, säger Kenan.

 Min specialistkompetens är en viktig kugge

Mina kollegor i arbetsgruppen här på pidab har lång erfarenhet och ett djupt kunnande inom processäkerhet. Det finns också ett driv i sättet att arbeta som jag gillar. Varje detalj är viktig och ingen vill lämna ifrån sig ett arbete där vi inte gått hela vägen. Min bakgrund och erfarenhet från teknisk riskhantering från olja- och gasindustrin på Nordsjön passar in väl.

Jag vågar påstå att vårt funktionssäkerhetskunnande i kombination med den tekniska kompetensen gör att pidab är ett av Sveriges ledande företag inom funktionssäkerhet.
För mig kan det inte vara annat än roligt, utmanande och stimulerande att vara en del av detta, avslutar Kenan.

 

karin

Karin berättar

”Trots att jag nästan alltid är hos våra kunder känner jag en stark samhörighet med Pidab

Karin är gymnasieingenjör och verksam som konstruktör. Den största delen av hennes arbetstid är förlagd till en av pidabs uppdragsgivare, AkzoNobel Projects & Engineering. Ett internationellt företag som arbetar med utveckling och uppförande av nya fabriker eller kompletteringar av processanläggningar i en befintlig fabrik.

”Jag arbetar som resursförstärkning i flera olika projekt där vår uppdragsgivare bygger olika typer av anläggningar.

Det kan handla om fabriker för tillverkning av kemikalier till massaindustri på andra sidan jordklotet i Kina eller sydamerika, eller lokalt på en anläggning i Bohus, tjugofem minuter från pidabs kontor.

Min roll är att vara en del av dessa projekt inom mitt område automation. Ansvaret jag har är bland annat att ta fram montageunderlag, kretsscheman och slutdokumentation. Inget projekt är det andra likt. Alla har olika förutsättningar och det är faktiskt kul att, under de 1-2 år som ett projekt oftast tar, få vara med och konstruera en ny fabrik eller ombyggnad i en befintlig anläggning.”

En stämning som gör att man stannar länge

”Trots att jag nästan alltid är ute hos våra kunder känner jag en stark samhörighet med Pidab. Företaget är familjärt och inkluderande, tycker Karin. Pidabs filosofi är att alla skall kunna vara med och påverka. Här finns inga stängda dörrar eller atmosfär som hindrar någon att göra sin röst hörd.

Och att pidab dessutom möjliggör för medarbetare att kunna bli delägare gör inte heller saken sämre. Jag började arbeta på pidab 1992 och har inga planer på att sluta. Och vi är faktiskt flera kollegor som varit med i stort sett lika länge.”

leif

Leif berättar

”Mina två perspektiv är en klar fördel

Leif Bengtsson har lång praktisk erfarenhet av installationer för elkraft, starkström och elinstallationer i explosiv miljö. Ett område han var delaktig i för oljehamnen, Göteborg och på Preems raffinaderi under ca 10 års tid.

Denna erfarenhet kombinerat med teoretisk utbildning inriktad på datorstödd fysikalisk mätteknik vid Göteborgs Universitet är en styrka Pidab drar nytta av i projekten.

Min fördel är den praktiska erfarenheten. Jag kan direkt och konkret se vad ett ritningsunderlag innebär och om lösningen är praktiskt genomförbar. Det betyder att vi i projektgruppen kan undvika misstag som riskerar att försämra eller försena det vi arbetar med för våra uppdragsgivare.

Behov av ändringar i en produktionsanläggning får ofta konsekvenser på utrustningen. Att exempelvis byta en pump eller en tryckmätare påverkar elinstallationen. Det är i sådana situationer jag bidrar med praktisk erfarenhet och kunskap. Jag analyserar ellösningarna och identifierar vad som behöver bytas ut eller användas på ett effektivare sätt. Det här är ett roligt och inspirerande ansvarsområde för mig, säger Leif.

Kompetensutveckling är ett prioriterat område

Som anställd har man ett stort ansvar själv här på Pidab. Vi har en platt organisation. Ledningen lyssnar på alla och uppmuntrar till egna initiativ. Personligen vill jag hela tiden utvecklas. Jag själv är t.ex nu 2015 en bra bit in i min utbildning inom elbesiktningar. Ett område där vi på pidab kan genomföra såväl beställningsuppdrag från våra kunder som revisionsbesiktningar.

Pidab är ett nischföretag med spetskompetens inom sitt område. Det är därför jag gillar att arbeta här, avslutar Leif.